Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1

1.1 De Opdrachtgever zal alle betrokken partijen verplichten om aan de Opdrachtnemer de volgende gegevens te bezorgen: stavingsstukken, plannen en gegevens zoals startdatum van werken, bouwvergunning, einde der werken, … ed nodig voor het opstellen en afwerken van het dossier.
1.2 De Opdrachtgever levert voor de ontwerpstudie alle informatie gedetailleerd aan m.b.t. de geplande werken, te voorziene materialen, technieken, ramenplan, U-waarde verslag en de technische fiches.
1.3 De veiligheidscoördinator-verwezenlijking ontvangt:

 • Alle administratieve gegevens van alle aannemers;
 • De startdatum van elke (onder)aannemer;
 • Het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier (PID) van de coördinator-ontwerp;
 • Het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP) van de coördinator-ontwerp;
 • De veiligheidsanalyse van de verschillende aannemers;
 • De keuringsverslagen van de bouwkraan, lift, enz…;
 • Bewijs van goed onderhoud van alle bouwmaterieel;
 • Bouwplannen;

Bij een gebrek aan instrumenten kan de coördinator-verwezenlijking een meerprijs eisen volgens erelonen voor onvoorziene werken. De veiligheidscoördinator-verwezenlijking vraagt van zijn aansteller of opdrachtgever de volledige medewerking om zijn taak in het kader van het K.B. van 25.01.2001 correct en volledig uit te voeren.
1.4 Voor de keuring riolering (Vlario of Aqua Flanders) moet eerst alle leidingen, binnenleidingen, regenwaterpomp (of factuur) en putten geplaatst zijn.

ARTIKEL 2

2.1 Wijzigingen of aanpassingen aan de plannen, bouwwerken worden schriftelijk aan de Opdrachtnemer gemeld om misverstanden te voorkomen en om te bepalen of ereloon voor onvoorziene werken van toepassing is.
2.2 De Opdrachtgever controleert de conformiteit van de studie met de wensen van de Opdrachtgever, de plannen en het lastenboek of beschrijving der werken. Indien dit niet het geval is, m.a.w. de studie bevat ongewenste wijzigingen, dan moet een aanpassing worden aangevraagd zoals hierboven beschreven.
2.3 Aanpassingen en bijkomend advies:

Gratis aanpassingen

 • Aanpassen van dikte isolatie, buitenschrijnwerk, gevels, daken, vloeren en oriëntatie van het gebouw
 • Aanpassen van eigenschappen van de ingerekende verwarmingssysteem of ventilatiesysteem

Aanpassingen na een ontwerpstudie, aan een meerprijs:

 • Inrekenen van Uw-waarde voor buitenschrijnwerk
 • Aanpassen van plannen, volume, indeling of gebruiksfunctie van een ruimte
 • Aanpassen van installaties of hernieuwbare energie na een tweede revisie
 • Aanpassen of inrekenen van zonnewering, beschaduwing of opengaande raamdelen
 • Opdeling of samenvoeging van ventilatiezones of functionele delen
 • Aanpassing nodig om een specifieke eindresultaat te bekomen
 • …lijst niet limitatief

Bouwknopen:
Bouwknopen worden met waarden bij ontstentenis ingerekend en volgens optie B (of optie C indien gunstiger). Voor het inrekenen van numeriek berekende bouwknopen is een EPB-conforme numerieke berekening en bijhorende as-built detailtekeningen, de totale lengte of de totale aantal puntbouwknopen vereist.
2.4 Een herkeuring van de riolering wordt beschouwd als meerwerk.

ARTIKEL 3

De Opdrachtgever – Aangifteplichtige verbindt er zich toe:
3.1 aan de Verslaggever alle nodige gegevens ter beschikking te stellen, desgevallend via de tussenkomst van de verschillende actoren in het bouwproces, ten einde de Verslaggever in staat te stellen en toe te laten een EPB-aangifte op te stellen conform de toepasselijke wetgeving en cf. de uitgevoerde werken, onder meer:

 • De plannen en de relevante karakteristieken van de schil en installaties;
 • Onmiddellijk na de uitvoering van de werken minstens de volgende niet exhaustief vermelde gegevens ter beschikking stellen: de ondertekende AS-BUILT plannen en de bestekken, ondertekende lastenboek dat onderdeel is van aannemingscontract, gedetailleerde offertes of beschrijving der werken, U-waarde berekening (volgens de erkende norm) van poorten/luiken/deuren, stavingsstukken en meetrapport van ventilatiesysteem en(/of) gedetailleerde facturen van de aannemer(s) waaruit met zekerheid door de Verslagever kan worden afgeleid welke materialen en installaties werden geleverd en geplaatst, aangevuld met productdocumentatie en technische fiches;
 • De Verslaggever schriftelijk op de hoogte te brengen van de start der werken en ook alle wijzigingen die werden doorgevoerd in het ontwerp en/of de uitvoering;
 • De Verslaggever toe te laten de volledige werf en de omgeving te bezoeken en te onderzoeken;
 • Volledige informatiedossier en stavingsstukken binnen de maand na ingebruikname of einde der werken van het gebouw aan de Verslaggever te hebben bezorgd;

3.2 de uitprint van de door de Verslaggever opgemaakte startverklaring en EPB-aangifte te ondertekenen;
3.3 de ondertekende startverklaring drie jaar alsmede de door de Verslaggever opgemaakte en mede- ondertekende EPB-aangifte en alle stavingstukken in verband met de uitgevoerde EBP-maatregelen te archiveren en bij te houden gedurende een periode van 10 jaar na indienen van de EBP-aangifte.
3.4 De Aangifteplichtige controleert de conformiteit van de EPB-voorafberekening met zijn wensen, de plannen, het lastenboek en voorziene installaties. Indien dit niet conform is, dan moet dit schriftelijk gemeld worden aan de Verslaggever. Meerprijs voor aanpassingen is mogelijk.

ARTIKEL 4

EPB-verslaggeving:
4.1 De Aangifteplichtige geeft middels onderhavige overeenkomst aan de Verslaggever opdracht om de EPB-voorafberekening samen met de EPB-startverklaring in te dienen bij de Energieprestatiedatabank en de EPB-aangifte op te maken conform de uitgevoerde werken en dit alles op de wijze en volgens de modaliteiten zoals voorzien in het Energiedecreet, de uitvoeringsbesluiten en deze overeenkomst.
Wettelijke opdracht:
De taak en verplichtingen van de Verslaggever gaan niet verder dan en zijn beperkt tot de taak en verplichtingen die het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de uitvoeringsbesluiten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, hem in die hoedanigheid expliciet opleggen. Deze taak en verplichtingen worden door onderhavige overeenkomst geenszins uitgebreid noch expliciet, noch impliciet tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarde.
4.2 De Verslaggever berekent volgens de in de sector gekende en aanvaarde methoden en met de in de sector gekende en aanvaarde middelen en door de overheid (het VEA) geleverde software of het gebouw voldoet aan de EPB-eisen. Gemeentelijke EPB-eisen of VIPA-eisen zijn niet inbegrepen in deze opdracht.
4.3 De Verslaggever verbindt zich ertoe een correcte EPB-aangifte op te stellen. Hij zal hiertoe gebruik maken van de daartoe van overheidswege ter beschikking gestelde EPB-software, zonder daarbij aansprakelijk te zijn voor gevolgen van eventuele tekortkomingen in die EPB-software.
4.4 De Verslaggever kan zonder voorafgaande goedkeuring van de Aangifteplichtige beroep doen op een of meer onderaannemers voor de uitvoering van het geheel of een deel van deze overeenkomst.
Ventilatieverslaggeving:
4.5 De Verslaggever wordt aangesteld voor: (indien van toepassing)

 • De coördinatie van ventilatieverslaggeving;
 • Het opmaak van een informatieve en niet bindende ventilatievoorontwerp;
 • Het verkrijgen van de vereiste certificaten;
 • Het controleren van de toevoer, doorvoer en afvoer;
 • Het opmaken van een meetrapport bij mechanische ventilatie;

4.6 De uitprint van het opgemaakte ontwerp en eindverslag af te leveren aan de Opdrachtgever.
4.7 De Verslaggever coördineert de onderaannemers die hij, eventueel, aanstelt.
Veiligheidscoördinator verwezenlijking:
4.8 De opdrachtgever geeft aan de coördinator, die aanvaardt, een opdracht tot coördinatie van de veiligheid tijdens de verwezenlijking van het project op het eerste blad van het contract vermeld adres. Deze opdracht van veiligheidscoördinatie omvat alle coördinatietaken bepaald bij artikel 22 van de wet van 4 augustus 1996 in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. van 18 september 1996). In toepassing van de bepalingen van voornoemd artikel 22 heeft de coördinator inzonderheid als opdracht:

 • De uitvoering van de algemene beginselen inzake preventie en veiligheid bij de planning van de verschillende werken, werkfazen en de geraamde duur voor de uitvoering van deze werken en werkfazen coördineren;
 • De toepassing verzekeren van de maatregelen waardoor de verschillende aannemers, enerzijds de algemene en bijzondere beginselen van preventie op coherente wijze kunnen toepassen en, anderzijds, het veiligheids- en gezondheidsplan kunnen naleven;
 • De samenwerking tussen de aannemers, de wederzijdse informatie en de coördinatie van hun werkzaamheden organiseren, met het oog op de bescherming van de werknemers en de preventie van beroepsrisico’s op de bouwplaats;
 • De controle op de juiste toepassing van de werkprocedures coördineren;
  De nodige maatregelen nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden;

4.9 In het kader van de hem toevertrouwde coördinatieopdracht is de coördinator er tevens toe gehouden volgende taken uit te voeren, zoals bepaald bij artikel 22 van het Koninklijk Besluit van 25.01.2001 in verband met de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen:

 • Het veiligheid– en gezondheidsplan (VGP) aanpassen aan de verschillende elementen die tijdens de uitvoering van de werken kunnen optreden, overeenkomstig artikel 29 van het K.B., en de elementen van het aangepaste VGP overmaken aan de betrokken partijen;
 • Het coördinatiedagboek overeenkomstig de wettelijke bepalingen bijhouden en aanvullen;
 • De eventuele tekortkomingen van de betrokken partijen in het coördinatiedagboek noteren en de opdrachtgever hiervan in kennis stellen;
 • De eventuele opmerkingen van de aannemers in het coördinatiedagboek noteren en ze door de betrokken partijen laten viseren;
 • Voor de bouwplaatsen bedoeld bij artikel 37 van het KB de coördinatiestructuur samenroepen;
 • Het postinterventiedossier aanvullen in functie van de elementen van het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan die voor de uitvoering van latere werkzaamheden aan het bouwwerk van belang zijn;
 • Op het einde van zijn opdracht aan de opdrachtgever een exemplaar van het geactualiseerde VGP, het geactualiseerde coördinatiedagboek en het postinterventiedossier (PID) tegen ontvangstbewijs overmaken.

Eén digitaal PID wordt afgeleverd. Bij appartementen is dat per appartement en één voor de syndicus. Indien gedrukte PID-dossiers gevraagd wordt, dan is een meerprijs van toepassing.
4.10 De coördinator verbindt zich ertoe alle opdrachten die hem uit hoofde van deze overeenkomst werden toevertrouwd, tijdig en correct te vervullen.
4.11 De opdrachtnemer heeft het recht om onderaannemers aan te stellen zonder voorafgaande goedkeuring tenzij bij de prijsaanvraag duidelijk vermeld staat dat onder aanneming niet of beperkt toegelaten is.

ARTIKEL 5

De coördinator zal een aantal, werfbezoeken uitvoeren. De coördinator moet tijdig verwittigd worden voor het begin van de volgende werken: (lijst niet limitatief)

 • Grond-, betonfunderingswerken;
 • Metselwerken kelder, gelijkvloers en verdiepingen en Plaatsing van welfsels;
 • Dakwerken; en werken leidingen, sanitair, elektriciteit, …
 • Plaatsing badkamer, keuken, verwarmingsinstallatie, enz…

Om de coördinator in de mogelijkheid te stellen zijn opdracht te vervullen, ziet de opdrachtgever erop toe dat de coördinator:

 • Betrokken wordt bij alle etappes van verwezenlijking van het bouwwerk;

Alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten, uitgenodigd wordt op alle vergaderingen, georganiseerd door de bouwdirectie belast met de verwezenlijking of de bouwdirectie belast met de controle op de verwezenlijking, en alle door deze bouwdirecties uitgevoerde studies ontvangt binnen een termijn die hem toelaat zijn opdrachten uit te voeren.

ARTIKEL 6

6.1 De coördinator verbindt zich ertoe zijn opdracht aan te vangen van bij de start van de fase van verwezenlijking van de werken, die normaliter begint op de eerste bladzijde van het contract vermelde datum.
6.2 Indien de opdrachtgever om één of andere reden het begin van de werken uitstelt, stelt hij de coördinator hiervan zo spoedig mogelijk en ten minste voor de oorspronkelijk voorziene datum van de werken in kennis.
6.3 Zijn opdracht neemt een einde bij de overdracht van het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan (VGP), het geactualiseerde coördinatiedagboek en het postinterventiedossier (PID) aan de opdrachtgever. Deze overdracht gebeurt op het ogenblik van de voorlopige oplevering van het bouwwerk en wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat de coördinator bij het postinterventiedossier voegt, na de volledige betaling van verschuldigde honorarium.

ARTIKEL 7

7.1 De Opdrachtgever dient de facturen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling wordt van rechtswege zonder ingebrekestelling (i) een interest a rato van 1,5% per maand waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen en (ii) een forfaitair bedrag van 20% van de erelonen aangerekend voor extra administratieve kosten en inningskosten, met een minimum van 125€, verschuldigd.
7.2 De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling.
7.3 Financiële afhandeling: reeds uitgevoerde prestaties zullen volgens vordering (zie erelonen) vergoed worden aan de overeengekomen erelonen.

ARTIKEL 8

8.1 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de feitelijke toestand. Hoewel deze de door de Opdrachtgever geleverde informatie zal analyseren, blijft de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan de Opdrachtnemer verstrekte informatie of gegevens.
8.2 De Opdrachtnemer draagt geen verantwoordelijkheid voor het naleven van de eisen, noch voor het tijdig indienen van de aangifte of de uitstelverklaring door de Aangifteplichtige.
8.3 De Opdrachtnemer draagt geen verantwoordelijkheid voor een foutieve aangifte indien die voortvloeit uit het aanreiken van niet te controleren of verkeerde gegevens door de andere bouwpartners.
8.4 De Opdrachtgever is gehouden de Opdrachtnemer te vrijwaren voor alle boetes, burgerrechtelijke gevolgen en schade die als gevolg van de miskenning van de wettelijke en reglementaire verplichtingen en bepalingen inzake het Energiedecreet en de uitvoeringsbesluiten ten laste van de Opdrachtnemer zouden worden gelegd en die te wijten zijn aan feiten/fouten waarvoor de Opdrachtnemer niet verantwoordelijk kan worden gesteld.
8.5 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade, winst- en omzetderving, (schade)vorderingen van derden, verlies van een kans, morele schade, immateriële schade,… De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van de erelonen en in ieder geval tot het verzekerde bedrag per schadegeval.
8.6 De Verslaggever heeft zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd.

ARTIKEL 9

9.1 De Opdrachtgever kan de overeenkomst op eender welk ogenblik opzeggen tegen betaling aan de Opdrachtnemer van de Erelonen voor de uitgevoerde prestaties en 50% van de Erelonen verschuldigd voor het overblijvend niet uitgevoerd deel van de opdracht van de Opdrachtnemer.
9.2 Indien de Opdrachtgever de uitvoering van de werken niet heeft aangevat binnen het jaar na aanstelling van de Opdrachtnemer, wordt de Opdrachtgever geacht de overeenkomst te hebben beëindigd en heeft de Opdrachtnemer het recht op de hiervoor vermelde vergoeding.
9.3 De Opdrachtnemer kan zijn opdracht beëindigen, zonder afbreuk te doen aan zijn recht op schadevergoeding indien de Opdrachtgever hem belemmert in de vervulling van zijn taak, als Opdrachtgever:

 • Nalaat de Opdrachtnemer de nodige informatie te bezorgen;
 • Foutieve of laattijdig informatie aanlevert;
 • Weigert de documenten te ondertekenen;
 • De Opdrachtnemer niet toelaat de werf en de omgeving te bezoeken en te onderzoeken;
 • De erelonen niet tijdig en volledig betaalt.

In dergelijk geval heeft de Opdrachtnemer recht op de hiervoor vermelde vergoeding. De Opdrachtnemer zal in dat geval de Opdrachtgever hiervan per e-mail of schrijven in kennis stellen.
9.4 Huidige overeenkomst wordt geacht persoonlijk te zijn aangegaan, wat betreft de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer mag zijn opdracht als beëindigd beschouwen zo de Opdrachtgever ophoudt te bestaan of zijn project of deze overeenkomst overdraagt. De voormelde vergoeding is in deze gevallen van toepassing.
9.5 Ingeval van overlijden van de Opdrachtnemer of wanneer deze in de onmogelijkheid verkeert om zijn opdracht verder uit te voeren of ingeval van beëindiging van de overeenkomst zal de Opdrachtgever een vervanging dienen te voorzien. Hij zal de naam van de nieuwe Opdrachtnemer per aangetekende brief mededelen aan de bevoegde instantie in een verklaring mede ondertekend door de architect belast met de controle en door de nieuwe Opdrachtnemer.
9.6 In casco (wind-waterdicht) of onafgewerkt verkocht en of verhuurde projecten worden beschouwd als het einde van de opdracht. Een tussentijds verslag wordt opgemaakt i.p.v. een eindaangifte en een overname contract wordt eventueel nog voorzien aan de nieuwe Aangifteplichtige.

ARTIKEL 10

10.1 De resultaten van de intellectuele prestaties zijn eigendom van de Opdrachtnemer.
10.2 Innovatieve oplossingen door overleg tussen Bouwintervenant, Opdrachtgever en Opdrachtnemer in het geheel van de eisen worden slechts overgedragen aan derden mits toestemming van beide partijen.

ARTIKEL 11

11.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.
11.2 Elk geschil dat zou kunnen rijzen naar aanleiding van het sluiten, de uitvoering, beëindiging of de interpretatie van deze overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Tongeren (of alternatieve keuze van de Opdrachtnemer), behoudens indien de Opdrachtgever deze overeenkomst uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden afsluit.
11.3 Elke klacht moet schriftelijk en aangetekend overgemaakt worden, binnen 7 dagen na ontvangst van de uitgevoerde werken, diensten en facturen, …

ARTIKEL 12

Deze overeenkomst vervangt alle voorgaande met hetzelfde toepassingsgebied. De Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van de door hem opgestelde algemene voorwaarden. Afwijkingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Indien enige bepaling van deze overeenkomst nietig is, vernietigd wordt of niet afdwingbaar is, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht blijven en zullen Partijen te goeder trouw een nieuwe geldige bepaling overeenkomen die de originele wil van de Partijen zo dicht mogelijk benaderd.